logo
social
Publikācijas, 2013

Valsts Stendes GSI zinātniskā personāla 2013. gadā sagatavotās publikācijas 
 
ü  Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos izdevumos publicētie oriģinālie zinātniskie raksti, publicētās recenzētās zinātniskās monogrāfijas
 
 1. Bankina B., Kronberga A., Kokare A., Malecka S., Bimsteina A., 2013. Development of rye leaf diseases and possibilities for their control. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 67, No. 3, 259-263.
 2. Bremanis G., Klavins M., Purmalis O., Ziemelis R., Malecka S., 2013. Peat humic substances and earthworm biohumus extracts for agricultural applications. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 67, No. 3, 236-241.
 3. Bleidere, M., Zute, S., Jakobsone, I.,2013. Characterisation of physical and biochemical traits of hulless spring barley grain in the latvian breeding programme. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 67, No. 4/5, 399-404.
 4. Bleidere M. , Zute S., Brunava L., Bobere N., Jakobsone I., 2013. Yield and grian quality of hulless spring barley in field trials under different nitogen management conditions. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 67, No. 3, 229-235.
 5. Kronberga A., Legzdina L., Strazdina V., Vicupe Z., 2013. Comparison of selection results in organic and conventional environments for winter triticale. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 67, No. 3, 268-271.
 6. Piliksire D., Strazdina V., Vicupe Z., Jansone Z., Legzdina L., Beinarovica I., Kronberga A., 2013. Cereal breeding for organic farming: crop traits related with competiveness against weeds. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 67, No. 3, 272-277.
 7. Nakurte I., Kirhnere I., Namniece J., Saleniece K., Krigere L., Mekss P., Vicupe Z., Bleidere M., Legzdina L., Muceniece R., 2013. Detection of the lunasin peptide in oats (Avena sativa L). Journal of Cereal Science, Vol. 57, No. 3, 319-324.
 
ü   Starptautiskajās datubāzēs iekļautajos izdevumos publicētie oriģinālie zinātniskie raksti
 
 1. Bremanis G., Malecka S., Timbare R. 2013. Effect of an origin extracts to yield of oats under conventional and organic growing conditions. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 13(1): 9–14
http://www.biology.lv/lv/Par_mums/Acta-Biologica-13-1
http://www.biology.lv/lv/files/Zinatne/Acta-Biologica-UniversitatisDaugavpilensis/Acta_Biologica_13_1/Bremanis.pdf
 1. Salmane I., Apenīte I., Ciematnieks R. 2013. Environmentally friendly organic products and onion pests in Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 13(1): 101–108.
http://www.biology.lv/lv/Par_mums/Acta-Biologica-13-1
 
 
 1. Jansone, I., Gaile, Z., 2013. Production of bioethanol from starch based Agriculture raw material. In: Annual 19th International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2013”, Jelgava, LLU, Latvia, 35-42.
 2. Vojevoda, L., Gaile, Z., 2013. The Impact of organic products extract on the potato yeld and quality in the in conventional growing system. In: Annual 19th International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2013”, Vol. 1, Jelgava, LLU, Latvia, 23-28.
 3. Brunava, L., Alsina, I., 2013. Evaluation of yield and grain quality of oat cultivars. In: Annual 19th International Scientific Conference Proceedings „Research for rural development 2013”, Vol. 1, 18-22.
 4. Jansone I., Gaile Z., 2013. Graudi kā izejviela bioetanola ieguvei. No: LLU LF, LAB un LLMZA zinātniski praktiskās konferences Raksti „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai”, Jelgava, LLU, Latvija, 74-78.
 5. Maļecka, S., Ruža, A., 2013. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz augu barības vielu izmantošanās rādītājiem vasaras kviešiem. No: LLU LF, LAB un LLMZA zinātniski praktiskās konferences Raksti „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai”, Jelgava, LLU, 51.-55.
 6. Ruža A., Kreita Dz., Katamadze M., Skrabule I., Vaivode A., Maļecka S., 2013. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz barības vielu izmantošanās rādītājiem vasaras miežiem. No: LLU LF, LAB un LLMZA zinātniski praktiskās konferences Raksti „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai”, Jelgava, LLU, 56.-60.
 
ü   Citos izdevumos publicētie zinātniskie raksti
 
1.      Bremanis G., Malecka S., Timbare R. 2013. Effect of an origin extracts to yield of oats under conventional and organic growing conditions. Abstract of 7th International Conference “Research and conservation of biological diversity in Baltic Region”, 25-27 April, 2013, Daugavpils University, Latvia. http://biology.lv/biodiversity7th/index.php?i=abstracts&id=149 
2.      Salmane I., Apenīte I., Ciematnieks R. 2013. Environmentally friendly organic products and onion pests in Latvia. Abstract of 7th International Conference “Research and conservation of biological diversity in Baltic Region”, 25-27 April, 2013, Daugavpils University, Latvia. http://biology.lv/biodiversity7th/index.php?i=abstracts&id=91 
3.      Jansone I., Gaile Z. (2013) Graudi kā izejviela bioetanola ieguvei. Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai, 74.-78.lpp LLU, Jelgava, Latvija. ISBN 978-9984-48-097-8, UDK 631 
4.      Jansone I., Fetere V. (2013) Cereal mixtures-source of protein in animal fodder, International Plant Breeding Congress ABSTACT BOOK 257 pp., Antalia, Turkey.
5.      VojevodaL., Gaile Z. (2013) The Impact of organic products extract on the potato yield and quality in the in organic production  system’. Konferences ''The challenges of improving both quality and resistance to biotic and abiotic stresses in potato” materiāli.
6.      Brunava L., Alsiņa I. (2013) Auzu (Avena sativa L.) stiebru veldres izturības atkarība no gravitācijas centra augstuma. Ražas svētki „Vecauce – 2013”: Lauksaimniecības augstākajai izglītībai – 150.
7.      Kokare A., Legzdina L., Beinarovica I., Bleidere M., Gaile Z. (2013) Spring barley traits associated to nitrogen use efficiency under organic conditions. In: Breeding for nutrient efficiency, Joint meeting of EUCARPIA Section Organic and Low input Agriculture and EU NUE-CROPS Project, Göttingen, Germany, 24.-26. September 2013, pp. 42. ISBN
8.      Bleidere M., Zute S., Brunava L., Bobere N., Jakobsone I. (2013) Yield and grain Quality of hulless barley in field trials under diferent nitrogen managment conditions.  Abstracts of International conference „ Crop breeding and management for enviromentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvija, p 59.
9.      Zute S., Bleidere M., Timbare R., Jakobsone I. (2013) Variation of oat physical and biochemocal parametrs significant for dietary products. Abstracts of international conference „Crop beerding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvija, p 31.
10.  Legzdiņa L., Strazdiņa V., Beinaroviča I. Effect of genotype and farming system on content of mineral elements in organically and conventionally grown cereals. Proceedings of International conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements” to mark 100th anniversary of State Priekuli Plant Breeding Institute.Priekuļi, June 4-6, 2013, p.60.
11.  Strazdina V., Beinarovica I., Legzdina L., Kronberga A. (2013) Genetic diversity in cereal breeding programs’ for organic farming. Proceedings of International conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements” to mark 100th anniversary of State Priekuli Plant Breeding Institute. Priekuļi, June 4-6, 2013.
12.  Strazdina V., Kronberga A. Use of winter wheat populations in cereal breeding programs’. Proceedings of International conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements” to mark 100th anniversary of State Priekuli Plant Breeding Institute. Priekuļi, June 4-6, 2013, p.24.                                         
13.  Bobere N.,  Podjava A.,  Leshcinska I.,  Bogorads V.,  Zute S.,  Bleidere M., Jakobsone I. (2013) Content of alkylresorcinols and fenolic compounds in cereals breed in Latvia. 4th International Conference on Laboratory Diagnostics in Veterinary Medicine, Food and Environmental Safety, Riga, BIOR, 5-6 September 2013.
14.  Bremanis G., Maļecka S. (2013) Humīnvielu izvilkumi. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pētījumu rezultāti 2012.
15.  Bleidere M., Grunte I. (2013) Vasaras miežu šķirņu salīdzinājuma rezultāti. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pētījumu rezultāti 2012.
16.  Maļecka S. (2013) Organiskas izcelsmes izvilkumu lietošana sīpolu audzēšanai konvencionālajā un bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pētījumu rezultāti 2012.
17.  Strazdiņa V, Fetere V. (2013) Ziemas kviešu šķirņu salīdzināšanas rezultāti Stendes GSI pētījumu rezultāti 2012.
18.  Strazdiņa V, Fetere V. Vasaras kviešu šķirņu salīdzināšanas rezultāti Stendes GSI pētījumu rezultāti 2012.           
19.  Zute S. (2013) Kā audzēšanas apstākļi ietekmē vasarāju labību ražību un diētisko vērtību. Valsts Stendes GSI Pētījuma rezultāti 2012, Dižstendē.
20.  Zute S. (2013) Kā izvēlēties šķirni augstvērtīgu pilngraudu produktu ražošanai. Valsts Stendes GSI Pētījumu rezultāti 2012, Dižstendē.
21.  Vīcupe Z. (2013) Auzu šķirņu salīdzinājuma rezultāti Stendes GSI 2012.gadā. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pētījumu rezultāti 2012.
 
ü   Populārzinātniskās publikācijas periodiskajos izdevumos
 
 1.    Bremanis G., Ziemelis R. (2013) Humīnvielu izvilkumi. Agrotops, Nr. 2 (186), 26. lpp.
 2. Bleidere M., Grunte I. (2013) Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē. Agrotops, Nr. 2 (186), 23.-25. lpp.
 3. Jansone I. (2013) Cik daudz bioetanola var iegūt no ziemāju labībām. Saimnieks, janvāris 2013, 44- 45. lpp.
 4. Miglāne V. (2013) Cietes izmaiņas diedzētos graudos. Agrotops, februāris, 32.-33. lpp., 4 att.
 5. Strazdiņa V., Maļecka S., Damškalne M. (2013) Kad vislabāk sēt ziemas kviešus. Agrotops, septembris, 24.-26. lpp.
 6. Strazdiņa V. (2013) Selekcija videi draudzīgai lauksaimniecībai. Agrotops, oktobris, 28.-29. lpp.
 7. Zute S. (2013) Sēklu piedāvājums un pieprasījums. Agrotops, Nr.12. (196), 22.-25. lpp.
 8. Zute S. (2013) Kā izvēlēties šķirni augstvērtīgu pilngraudu produktu ražošanai. Saimnieks, janvāris, 46.-47. lpp.
 9. Vīcupe Z. (2013). Izvēlēsimies ražīgas auzu šķirnes. Šķirnes labību un zālāju sējumiem, Agrotops, Bibliotēka 2013, 18-22. lpp.ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*